Sari Photo Frame In Black & White

Sari Photo Frame In Black & White


Sari 4x6" Photo Frame In Black And Ivory Print.